Projecten

Coronacrisis Steunmaatregelingen

Coronacrisis |

* laatste update: maandag 12 mei 2021. Deze pagina wordt voortdurend bijgewerkt indien er relevante nieuwe informatie wordt verstrekt.

De covid19-pandemie stelt ook de popmuzieksector voor uitdagingen. Om de industrie en (veelal zelfstandige) makers binnen de sector te steunen zijn er diverse steunmaatregelen gelanceerd, welke we hieronder zo up-to-date en volledig mogelijk trachten weer te geven.

TWEEDE STEUNPAKKET CULTUUR
16 november jongstleden heeft het ministerie van OCW een kamerbrief gestuurd over de uitwerking van het tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector (met een totale waarde van €482 miljoen). Daarnaast zijn er generieke steunmaatregelen beschikbaar voor instellingen en creatieve professionals. Hieronder volgt een opsomming van de steunpakketten en, indien reeds voorhanden, een (verwijzing naar de) specifieke invulling.

STEUNMAATREGELEN VOOR CREATIEVE PROFESSIONALS
Een belangrijk deel van het tweede steunpakket wordt verdeeld via de Rijkscultuurfondsen in Nederland. Dit geldt ook voor onder andere het Fonds Cultuurparticipatie en het Fonds Podiumkunsten. Daarnaast zijn er via diverse andere kanalen steunmaatregelen voor organisaties en creatieve professionals in de popmuzieksector.

Corona protocollen en tips

Op de website van Kunstloc Brabant vind je een zeer uitgebreid overzicht van de laatste (versoepelingen of aanscherpingen van de)  maatregelen, protocollen op het gebied van educatie, participatie, podiumkunsten en evenementen.

Scholing voor Zelfstandigen

€4 miljoen voor scholing van zelfstandigen via het Programma Werktuig PPO; Met € 4 miljoen extra vanuit dit steunpakket kunnen circa 5000 makers en creatieve professionals extra ondersteund worden in scholing gedurende de coronacrisis, aanvullend op generieke arbeidsmarktinstrumenten zoals ‘NL leert door’. De ondersteuning voor scholing kan per direct worden aangevraagd, de extra middelen zullen vanaf januari 2021 beschikbaar zijn.

Lees er hier meer over.

Generieke steunmaatregelingen ZZP'ers

Ook zijn er generieke steunmaatregelen voorhanden waar creatieve professionals gebruik van kunnen maken, zoals de TOTO en TVL.

Voor een up-to-date overzicht kijk op de website van de KVK.

Beroeps en brancheorganisaties

Verschillende beroeps- en brancheorganisaties in de culturele en creatieve sector houden corona-dossiers bij. Naast informatie over regelingen vind je hier onder andere ook allerhande voorbeeldbrieven, suggesties wat voor afspraken te maken met opdrachtgevers en opdrachtnemers, en tips om alternatieve inkomsten te genereren.

Bijdrageregelingen Pop in Limburg

Pop in Limburg kan de Limburgse popsector ondersteunen met financiële middelen via onderstaande regelingen. Deze regelingen zijn inmiddels voor 2020 opgemaakt, maar zijn per 1 januari 2021 weer actief.

Als je hierover vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op via info@popinlimburg.nl of 046-2021360.

Rijksoverheid

Rijksoverheid

De Rijksoverheid heeft op 16 november 2020 een tweede steunpakket aangekondigd. Deze regelingen worden verlengd:

€ 100 miljoen aanvullende subsidie voor instellingen en festivals in de Basisinfrastructuur 2021-2024 en de Erfgoedwet en instellingen en festivals die meerjarig financiering krijgen via de rijkscultuurfondsen.

€ 49,75 miljoen ter ondersteuning van makers en creatieve professionals. De zes rijkscultuurfondsen stellen regelingen voor de sector op om opdrachten aan makers te stimuleren. Daarnaast zijn er extra middelen voor scholing. Van deze middelen gaat er € 10 miljoen naar de NPO voor extra zendtijd voor de getroffen cultuursector.

€ 15 miljoen extra voor de leenfaciliteit bij Cultuur+Ondernemen. Het beschikbare budget voor deze leningen wordt daarmee verhoogd van € 30 miljoen naar € 45 miljoen. Ook zzp’ers kunnen vanaf nu een lening aanvragen.

€ 10 miljoen naar het Kickstartfonds Cultuurfonds, een initiatief van de Bankgiro Loterij, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSBfonds en de VandenEnde Foundation. Dit fonds ondersteunt theaters, concertzalen, musea en vrije producenten in de aanpassingen die gemaakt moeten worden in de anderhalve-meter-samenleving. Ook de private partijen betrokken bij dit fonds stellen voor deze nieuwe fase wederom een bijdrage beschikbaar.

€ 0,4 miljoen voor Het Nationaal Theaterweekend

€ 6,25 miljoen voor filmproducenten via het Filmfonds

€ 20 miljoen voor de Opengestelde Monumentenlening bij het Nationaal Restauratiefonds. Het beschikbare budget voor deze leningen wordt daarmee verhoogd van € 50 miljoen naar € 70 miljoen. Monumentenorganisaties kunnen hier een beroep op doen.

Deze aanvullende maatregelen werden op 16 november aangekondigd:

€ 40 miljoen gaat er naar vrije theaterproducenten in de podiumkunsten die geen vaste subsidierelatie met de overheid hebben. Het Fonds Podiumkunsten zal de maatregel uitvoeren.

€ 150 miljoen stelt gemeenten in staat om de cruciale lokale culturele infrastructuur te ondersteunen. Dit is naast de € 68 miljoen die beschikbaar komt voor de schade die gemeenten en provincies hebben opgelopen.

€ 11,2 miljoen om instellingen die jong talent begeleiden te ondersteunen voor een half jaar. Het gaat om instellingen waarvan de activiteiten een positieve beoordeling kregen van de Raad voor Cultuur of één van de zes rijkscultuurfondsen, maar waar geen budget voor beschikbaar is.

€ 20 miljoen is voor het behoud van private musea en kunstcollecties van nationaal belang.

€ 10 miljoen voor de ontwikkeling van een garantieregeling voor filmproducties en € 5 miljoen voor het uit laten voeren van fieldlabs die de wendbaarheid en weerbaarheid van de sector vergroten. Het advies van de Raad van Cultuur, de sector en de stedelijke regio’s zullen betrokken worden bij de keuze en opzet van de fieldlabs.

€ 15 miljoen beschikbaar, met inzet van het ministerie van EZK, voor behoud van het varend erfgoed (de zogenaamde bruine vloot)

De Rijksoverheid heeft op 28 augustus aanvullende maatregelen bekendgemaakt voor de culturele en creatieve sector.

€ 200 miljoen voor vervolg van het eerdere steunpakket cultuur tot 1 juli 2021

€ 14 miljoen voor een half jaar overbrugging voor instellingen met een positieve beoordeling voor de BIS en meerjarige fondssubsidies, waarvoor eerder geen budget beschikbaar was

€ 20 miljoen voor het behoud van private musea en kunstcollecties van nationaal belang

€ 15 miljoen voor behoud van het varend erfgoed (de zgn. bruine vloot)

€ 15 miljoen voor een garantiefonds voor filmproducties en het opstarten van pilots om wendbaarheid en weerbaarheid van de av-sector te vergroten;

€ 150 miljoen stelt gemeenten in staat om de cruciale lokale culturele infrastructuur te ondersteunen. Dit is naast de € 68 miljoen die beschikbaar komt voor de schade die gemeenten en provincies hebben opgelopen.

Op 27 mei 2020 bekendgemaakte maatregelen:

Aanvullende subsidie aan meerjarig rijksgesubsidieerde instellingen: € 113 miljoen voor instellingen in de BIS (basisinfrastructuur 2017-2020) en enkele instellingen die door het ministerie van OCW worden gefinancierd. € 40 miljoen voor instellingen en festivals die meerjarige subsidie van de zes Rijkscultuurfondsen ontvangen, waarvan €5 miljoen voor filmproducenten via het Filmfonds.

Medefinancieren in de vitale regionale infrastructuur: € 48,5 miljoen voor gemeenten en provincies die regionale musea, (pop)podia en filmtheaters extra ondersteunen. Provincie Noord-Brabant stelt hiervoor € 2 miljoen beschikbaar, met matching van € 2 miljoen door BrabantStad en € 4 miljoen van het Rijk moet er € 8 miljoen beschikbaar komen voor Brabantse instellingen. Voor ondersteuning van instellingen met een regionale functie en een landelijk belang is er € 16 miljoen voor musea bij het Mondriaan Fonds, € 29 miljoen voor (pop)podia bij het Fonds Podiumkunsten, en € 3,5 miljoen voor filmtheaters via het Filmfonds.

Inzet voor makers: € 11,8 miljoen wordt geïnvesteerd in de Rijkscultuurfondsen. Zij maakten zelf eerder ruim € 15 miljoen beschikbaar. Dit budget is een aanvulling op de bestaande regelingen en gericht op werk voor makers in alle sectoren. Het budget richt zich op projecten, werk en opdrachten voor makers. Daarnaast is er ruimte voor ondersteuning van instellingen en festivals, veelal het midden- en kleinbedrijf van de cultuur.

Steunfonds Rechtensector: € 5 miljoen voor de Federatie Auteursrechtbelangen. Deze federatie draagt zelf ook € 5 miljoen bij. Dit fonds is er om professionals in de creatieve industrie te steunen bij het ontwikkelen van (nieuwe) werken (boeken, muziek en films). Duizenden zzp’ers en freelancers, artiesten, musici, componisten, schrijvers, regisseurs, uitvoerende kunstenaars, muziekuitgevers en -producenten kunnen er een beroep op doen. Het fonds wordt op dit moment nader uitgewerkt door de Federatie Auteursrechtbelangen.

Cultuur Opstart Lening: € 30 miljoen voor het verhogen van leenfaciliteiten bij Cultuur+Ondernemen. Dit krediet is voor organisaties in de culturele en creatieve sector waarvan het verdienmodel vooral is gericht op eigen inkomsten en die geen gebruik kunnen maken van andere maatregelen uit dit pakket. De lening is bedoeld voor het ontwikkelen van publieksgerichte producties, programma’s, tentoonstellingen of projecten.

Opengestelde-Monumentenlening: € 50 miljoen voor het verhogen van de leenfaciliteit bij het Nationaal Restauratiefonds. Het betreft krediet voor eigenaren van rijksmonumenten zoals kerken, kastelen en buitenplaatsen, industrieel erfgoed, molens, stadsherstelorganisaties en museale monumenten die inkomsten mislopen vanwege de coronacrisis.

Eerder bekendgemaakte maatregelen:

– huur van rijksgesubsidieerde musea wordt 3 maanden opgeschort

– BIS instellingen kunnen subsidiegeld voor het derde kwartaal eerder ontvangen

– coulance betreft verantwoording voor subsidies van OCW, rijksfondsen, gemeenten en provincies

Generieke maatregelen:

TVL: De Tegemoetkoming Vaste Lasten is de opvolger van de TOGS. Bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis en 3.000 euro aan vaste lasten hebben in 3 maanden kunnen t/m 29 januari 2021 een aanvraag indienen.

TOFA: Flexwerkers kunnen een eenmalige tegemoetkoming van € 1.650 aanvragen.

NOW: Culturele ondernemers kunnen in aanmerking gekomen voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud, waarmee zij hun personeel door kunnen blijven betalen. Op 1 oktober is de steunmaatregel NOW met negen maanden verlengd.

TOZO: Zelfstandige ondernemers kunnen een beroep doen op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers. Dit is een extra ondersteuning bij het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De beperkte vermogenstoets is uitgesteld tot 1 april 2021.

KKC: Het Klein Krediet Corona is overbruggingskredietregeling voor kleine bedrijven.

Ondernemers die wegens corona uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen en hoeven pas vanaf 1 juli 2021 terug te betalen.

Bron: Kunstloc Brabant

 

Fonds Podiumkunsten

Via deze LINK houdt het Fonds Podiumkunsten alle ontwikkelingingen en maatregelingingen omtrent de Covid-19 crisis bij. Via deze LINK vind je alle actuele bijdrageregelingen van dit fonds.

Fonds Cultuurparticipatie

Deze regeling staat open van 2 november 2020 t/m 1 februari 2021, of totdat het budget op is.

Het sluiten van scholen, verbieden van samenkomsten en afgelasten van evenementen door de coronacrisis hebben een grote impact op de cultuurmakers en mogelijkmakers die door ons gesteund worden.

Het Fonds heeft middelen ter beschikking gesteld om de lopende projecten die van ons subsidie krijgen in deze tijd te blijven steunen! Zo willen we zorgen dat zoveel mogelijk culturele initiatieven door kunnen gaan.

Alle mensen die hiervoor in aanmerking komen hebben direct bericht van ons gehad. Heb je geen bericht gehad, maar denk je dat je wel binnen deze regeling valt? Neem dan contact op met het Fonds. Je project moet nu nog lopen en meerjarige regelingen vallen hier buiten, omdat daarvoor losse compensatieregelingen lopen.

De eerste ronde van deze regeling, die tot 20 september 2020 liep, is inmiddels afgelopen. Niet alle mensen die in aanmerking kwamen hebben gebruik gemaakt van de regeling. Het Fonds heeft daarom besloten om een tweede subsidieperiode open te stellen.

De subsidie is bedoeld voor twee doelen:

  1. extra kosten die door de coronacrisis nodig zijn om je project voort te kunnen zetten of te verplaatsen en
  2. vanwege de coronacrisis gemiste inkomsten, zoals publieks- of deelnemersbijdragen.

Klik HIER voor meer informatie over deze regeling of HIER voor alle subsidieregelingen van het fonds.

Kickstart Cultuurfonds

Het Kickstart Cultuurfonds biedt financiële ondersteuning aan theater- en concertzalen, producenten van professionele podiumkunsten en musea om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te kunnen voeren.

Zodat de deuren open kunnen, producties weer op de planken kunnen en het publiek weer live, fysiek in aanraking komt met kunst en cultuur. Kunst en cultuur verbinden mensen met elkaar en zijn daarmee onmisbaar voor een vitale samenleving.

Zie de WEBSITE voor meer informatie.

Noodfonds Muziek

Het Noodfonds Muziek biedt auteurs, componisten, musici, muziekuitgevers en producenten financiële ondersteuning ten tijde van de coronacrisis. De zwaarst getroffen rechthebbenden die voldoen aan de gestelde criteria konden tot en met 30 juni 2020 een bijdrage uit dit noodfonds aanvragen. Er is op dit moment geen mogelijkheid meer om een aanvraag te doen.

Zie de WEBSITE voor meer informatie.

Gemeenten

Onderdeel van het tweede steunpakket is 150 miljoen euro voor gemeenten om daarmee de lokale infrastructuur te ondersteunen. LKCA heeft voorbeeldvragen en suggesties opgesteld om de lokale politiek te activeren en er zo voor te zorgen dat het geld uit het steunpakket ook echt aan cultuur, cultuurparticipatie en cultuureducatie wordt besteed.

De gemeenten spelen een belangrijke rol bij het uitvoeren van de landelijke maatregelen. De Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) wordt uitgevoerd door de gemeenten. Wij hebben hier geen compleet overzicht van. Voor meer informatie kun je het beste contact opnemen met de gemeente waar je staat ingeschreven.

Contact

Contactpersoon:Paul Moerel
Organisatie:Pop in Limburg
Telefoonnummer:046-2021360
Categorie: Coronacrisis
Gerelateerde artikelen met Coronacrisis Steunmaatregelingen
Nieuws

Corona-proof jazz concerten in oktober op verschillende locaties

Nieuws

37E EDITIE BUNKERPOP: BIERGARTEN XXL

Nieuws

DVERS 2020 is geannuleerd!

Nieuws

De Muzikantine biedt digitale workshops aan

Nieuws

Doneer je ticket!

Nieuws

FINANCIËLE SCHADE MELDEN BIJ DE POPCOALITIE?!

Nieuws

Geen Airwalk Indoor Trance Festival in 2020

Nieuws

Geen Zomerparkfeest deze zomer

Nieuws

Gehonoreerde aanvragen makersregeling 2020 bekend

Nieuws

‘Haw pin!’ 5 najaarsconcerten van Roots Unlimited gaan door! (gecanceld)

Nieuws

Het Nieuwe Normaal, een online talkshow over het leven in Parkstad tijdens en na de corona-crisis

Nieuws

LORRÈN VOOR HET EERST LIVE TE ZIEN MET CLUBSHOW SINDS HET BEGIN VAN DE CORONA CRISIS

Nieuws

HILLBILLY MOONSHINERS GEVEN DIGITAAL CONCERT

Nieuws

Het tweede seizoen van ‘Het Voorprogramma’ gaat van start!

Nieuws

Home Grown: Limburgse artiesten maken thuis nieuwe muziek

Nieuws

Limburg luidt de zomervakantie muzikaal in met de ‘Week van de Limburgse Popmuziek’!

Nieuws

Limburgse popmuziekwedstrijd Frontstage tóch van start

Nieuws

Lucas & Steve lanceren debuutalbum tijdens een drive-in party

Nieuws

Pop in Limburg podcast #7: Corona update

Nieuws

Nieuwe Nor lanceert wekelijkse livestream dance

Nieuws

Nieuwe muziekschool in webshopvorm voor Sittard-Geleen

Nieuws

Playa Urbana zorgt voor festivalsfeer in Heerlen

Nieuws

Poppodium Grenswerk weer open voor publiek

Nieuws

Repeteren in oefenruimtes weer mogelijk vanaf 1 juni!

Nieuws

Ron Meyer en Jos van de Mortel te gast in talkshow ‘Het Nieuwe Normaal’

Nieuws

Samenwerking tussen Grenswerk en Incluzio gericht op ouderen

Nieuws

Statement impact Coronacrisis voor Limburgse popsector

Nieuws

update 01-04: Maatregelen Pop in Limburg i.v.m. de Corona-crisis

Nieuws

Support jong talent van Kunstbende Limburg via livestream op zondag 18 oktober!

Nieuws

Talentontwikkeling in pop en urban in de knel vanwege te krap rijksbudget

Terug naar projecten

Wil je meer weten over onze projecten? Of heb je andere vragen?

Neem contact met ons op