Impulsregeling 2023

Pop in Limburg (voorheen Stg. Popmuziek Limburg) heeft in 2023 een budget van € 20.000,- om (pop)muziek initiatieven en projecten in de (Nederlandse) Provincie Limburg een extra financiële impuls te geven. Met dit budget, onder de noemer ‘Impulsregeling’, wil de stichting de dynamiek bevorderen die de voorbije jaren in de Limburgse popsector is ontstaan. Projecten die gericht zijn op talentontwikkeling, die een innovatief karakter hebben en waarbij samenwerking met de omgeving en andere (pop)muziek organisaties een belangrijke rol speelt, hebben de voorkeur. Met deze bekendmaking wordt de mogelijkheid opengesteld om een aanvraag in te dienen voor een bijdrage uit de impulsgelden voor het jaar 2023.

Inhoudelijke criteria voor projectbijdragen Pop in Limburg 2023

 1. Pop in Limburg kan een directe financiële bijdrage leveren aan projecten / activiteiten in de provincie Limburg op het gebied van (populaire) muziek die aan tenminste drie van de onderstaande criteria voldoen:
  • Talentontwikkeling: op vakinhoudelijk gebied voor individuele muzikanten, songwriters, producers en bands, en op organisatorisch, bestuurlijk of financieel gebied voor de Limburgse muziekcollectieven of instellingen die investeren in de regionale popmuziek;
  • Samenwerking bevorderen tussen professionele en niet-professionele popmuzikanten;
  • Samenwerking, kennisontwikkeling of kennisoverdracht tussen experts, instellingen voor hoger onderwijs en vrijwilligersorganisaties in Limburg vergroten;
  • Innovatief karakter hebben voor de popmuzieksector. Dergelijke projecten zijn op inhoud baanbrekend of nieuw;
  • Culturele participatie van burgers aantoonbaar vergroten. Betrokkenheid of deelname van kwetsbare doelgroepen zoals bijvoorbeeld gehandicapten, ouderen en nieuwkomers bij dergelijke projecten / activiteiten hebben de voorkeur;
  • Grensoverschrijdende activiteiten bevorderen. Daarbij gaat het om activiteiten die qua inhoud, samenwerkingsverbanden en uitstraling op Euregionale schaal plaatsvinden, tussen tenminste twee partijen, waarvan tenminste één partner in het Limburg omringende buitenland is gevestigd.
 2. Natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage;
 3. De aanvrager is een ‘poporganisatie’. Onder een poporganisatie verstaan we onder andere een poppodium, een pop- of dancefestival, een popact (songwriter/band/DJ’s/producer, hiphopact), popmuziekcollectief/stichting en jongerencentrum met een structurele popmuziekprogrammering;
 4. Het project of de activiteit waarvoor een bijdrage wordt aangevraagd is niet van commerciële aard;
 5. Fair practice: alle bij de activiteit / het project betrokken professionele muzikanten, zzp’ers of personeel in loondienst worden redelijk vergoed. Daarbij hanteren we een ondergrens van € 35,- (ex. btw) per uur. Indien dit niet gebeurd wordt de aanvraag afgewezen. Aanvragers lichten afgesproken vergoeding toe in het projectplan;
 6. Cateringkosten en de aanschaf van techniek (o.a. geluidsboxen, instrumenten) zijn niet subsidiabel;
 7. Reguliere projecten / activiteiten van provinciale begrotingsinstellingen, cultuurplaninstellingen en subinfrastructuur instellingen (tot hun werkplan/activiteitenplan behorend) komen niet voor een bijdrage in aanmerking;
 8. Dezelfde projecten / activiteiten die de Provincie Limburg of het Prins Bernhard Cultuurfonds al op een andere manier financiert dan genoemd onder punt 7 komen niet voor een bijdrage in aanmerking. Hiertoe behoren ook projecten die mede mogelijk worden gemaakt met middelen uit de DOOR! stimuleringsregeling popmuziek;
 9. De maximale bijdrage bedraagt 50% van de totale projectbegroting en/of niet meer dan € 3.000,- per project/activiteit;
 10. Bij de toekenning van bijdragen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van de beschikbare gelden over projecten / activiteiten over de provincie als geheel;
 11. Bijdragen voor projecten / activiteiten moeten aantoonbaar zijn besteed in het jaar waarin de bijdrage wordt verleend. Is dat niet het geval, dan vloeit het restant terug naar Pop in Limburg;
 12. Projecten / activiteiten worden maximaal één keer door Pop in Limburg ondersteund;
 13. De aanvraag moet uiterlijk zes weken voor aanvang van het project / activiteit ontvangen zijn. De eindverantwoording (inhoudelijk verslag, financiële eindverantwoording) binnen drie maanden na afronding van het project / activiteit;
 14. Deze bijdrageregeling start vanaf 1 januari 2023 en loopt af op 31 december 2023;
 15. Projecten / activiteiten kunnen uitsluitend worden gehonoreerd voor zover het hiervoor beschikbare budget van Pop in Limburg in het betreffende jaar toereikend is;
 16. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het bestuur van Pop in Limburg. Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling naar oordeel van de directeur van Pop in Limburg tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kan genoemde directeur van enige bepaling afwijken;
 17. Pop in Limburg publiceert deze regeling, de daarvoor beschikbare middelen alsmede een overzicht van toegekende bijdragen op haar website www.popinlimburg.nl.

Aanvragen

Aanvragen worden op basis van het ingediende projectplan getoetst op bovenstaande voorwaarden. In het projectplan wordt op hoofdlijnen aandacht besteed aan:

 1. De activiteiten, de doelstellingen en de beoogde resultaten van het project, SMART geformuleerd;
 2. Op welke wijze het project:
  • bijdraagt aan een bruisende, levendige, vitale, jeugdige gemeente of regio
  • een nieuwe bijdrage levert aan de ontwikkeling van de popsector in de betreffende gemeente of regio
  • bijdraagt aan de versterking van de popsector in de gemeente/regio op (in ieder geval twee van) de volgende thema’s: 1) het innovatieve/vernieuwende karakter, 2) de educatie en talentontwikkelingsfunctie, 3) de ketenaanpak ter stimulering van de onderlinge afstemming en samenwerking, 4) de regionale, provinciale en/of euregionale samenwerking.
 3. Welke doelgroep(en) met het project worden bereikt en wat het verwachte publieksbereik is;
 4. Welk duurzaam en structureel perspectief het project biedt voor de popsector, zowel inhoudelijk, financieel als organisatorisch;
 5. Een onderbouwde begroting;
 6. De manier waarop het project / de activiteit wordt gepromoot (promotieplan);
 7. De manier waarop en met wie er geëvalueerd gaat worden.

Voor nadere informatie over de onderwerpen die in uw projectaanvraag moeten worden uitgewerkt kunt u de contact opnemen met Paul Moerel, telefoon: 046-202 1360 / mail: ondersteuning@popinlimburg.nl. Aanvragen kunnen vanaf moment van publicatie van deze bekendmaking ingediend worden. De projecten dienen in principe in 2023 uitgevoerd te worden. U kunt uw aanvraag sturen aan: Pop in Limburg, t.a.v. Paul Moerel, Mauritslaan 23, 6161HP Geleen.

Verlening

De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Een aanvraag wordt afgewezen indien en voor zover honorering zou leiden tot overschrijding van het voor het betreffende jaar geldend budget. Pop in Limburg behoudt zich het recht voor om aanvragen die op grond van inhoudelijke toetsing en weging in aanmerking komen voor een bijdrage, gemotiveerd, een lager bedrag dan gevraagd toe te kennen.

Financieel kader

Het budget voor 2023 bedraagt € 20.000,-, waarvan € 10.000,- uit het eigen exploitatiebudget van Pop in Limburg, € 10.000,- extra bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg.