DOOR! stimuleringsregeling popmuziek

DOOR! is de Limburgse provinciale campagne die muziekonderwijs in beweging zet. Muziekverenigingen, zoals harmonieën, fanfares en koren, maar ook muziekcollectieven, muziekscholen, poppodia  en regionale popkoepels zijn sterk verbonden aan de lokale gemeenschappen. Deze organisaties dragen bij aan het gemeenschapsgevoel en de gemeenschapszin in die gemeenschappen.

Door ook te investeren in een goede samenwerking tussen de popsector en onderwijs ontstaat ook voor de lange termijn een meer bestendige relatie. Dit is dan ook de reden waarom de provinciale popkoepel Stichting Popmuziek Limburg heeft besloten hebben om, in nauw overleg met de Provincie Limburg, een stimuleringsregeling te ontwikkelen. Deze regeling heeft als doel om de samenwerking tussen de Limburgse popsector en de scholen die structureel muziekonderwijs willen implementeren  te ondersteunen. Het betreft hier zowel scholen uit het primair onderwijs als uit het voortgezet onderwijs.

SamenDOOR! subsidieregeling popmuziek

Op 27 juni 2018 hebben partijen uit de gouden driehoek: onderwijs, culturele veld en overheid een convenant ondertekend waarin ze het volgende hebben geformuleerd:
Alle partners van SamenDOOR! zetten zich in om de campagne van DOOR! Masterplan Muziekonderwijs Limburg te versterken en te borgen met als doel:

Méér Muziek in de Klas onder- en na schooltijd mogelijk te maken om muziekonderwijs verder te verduurzamen zodat alle schoolgaande kinderen en jeugd eind 2020 toegang hebben tot goed muziekonderwijs in de hele provincie Limburg.

De ondertekenaars zullen zich allen sterk maken om dit doel op zo veel mogelijk plaatsen met concrete acties te vertalen in de praktijk. Daarnaast zijn zij allen ambassadeur van SamenDOOR! en zetten zij zich in om kinderen, jongeren en volwassenen te enthousiasmeren voor kwalitatief goed muziekonderwijs in Limburg.

De afgelopen schooljaren heeft Pop in Limburg zich al sterk gemaakt voor het stimuleren van een duurzame samenwerking tussen scholen en de Limburgse popsector in het kader van het muziekonderwijs. Met de stimuleringsregeling DOOR! popmuziek hebben in 2017, 2018 én 2019 diverse poporganisaties projecten opgezet met in totaal 38 scholen: 22 basisscholen, 12 middelbare scholen en 2 scholen voor nieuwkomers! De leerlingen van deze scholen zijn aan de slag gegaan met o.a. bandwerk, percussie, zang en dj-ing en hebben al hun harde werk mogen presenteren tijdens uitvoeringen voor schoolgenoten, ouders en media.

Ook voor het schooljaar 2019-2020 heeft de provincie de opdracht gegeven een nieuwe regeling op het gebied van popmuziek te faciliteren. Deze regeling “SamenDOOR! regeling Popmuziek” zal wederom uitgevoerd worden door Pop in Limburg.

Doelstelling van de regeling

Het doel van de regeling is het verstrekken van een projectsubsidie voor het realiseren van een duurzame inbedding van kwalitatief goed muziekonderwijs in het primair- en voortgezet onderwijs door: Het vormen van verbindingen tussen binnenschoolse en buitenschoolse muziekeducatie door het realiseren van een samenwerking tussen een poporganisatie en een school. Ook wil Pop in Limburg met deze regeling poporganisaties en scholen stimuleren ook verbinding te zoeken met partners die het convenant “Méér Muziek in de Klas in Limburg” hebben ondertekend, zoals Conservatorium Maastricht, kunstencentra e.d. om zo gebruik te maken van elkaars kwaliteiten, kennis, kunde en netwerk.

Bijdrage

Voor het schooljaar 2019-2020 heeft Pop In Limburg een totaal van €24.000 beschikbaar voor deze regeling. Dit bedrag wordt evenredig verdeeld over de zes grotere podia (zijnde: Grenswerk, De Bosuil, ECI Cultuurfabriek, Volt, Nieuwe Nor en Muziekgieterij). Pop in Limburg heeft voor het schooljaar 2019-2020 een bedrag van €4000,- per poporganisatie beschikbaar gesteld. Per poporganisatie moeten er hiervan minimaal 4 projecten georganiseerd worden.

Voorwaarden

 1. Onder poporganisatie wordt verstaan: Grenswerk, De Bosuil, ECI Cultuurfabriek, Poppodium Volt, Poppodium Nieuwe Nor en de Muziekgieterij
 2. Particuliere personen/overige organisaties kunnen in samenwerking met een van bovenstaande poporganisaties een aanvraag doen.
 3. Aanvrager komt uit de omgeving van de school en is gezeteld en actief in de provincie Limburg;
 4. Er vindt in het kader van muziekonderwijs een samenwerking plaats tussen de aanvrager en een school;
 5. Het samenwerkingsproject vindt plaats in het kader van SamenDOOR! waarbij beide partijen ook de SamenDOOR! verklaring ondertekenen. Deze verklaring kunt u downloaden bij de bijlages.
 6. De samenwerking vindt plaats gedurende het schooljaar 2019 – 2020;
 7. Uitgangspunt is dat er per poporganisatie in het schooljaar 2019-2020 minimaal vier projecten gerealiseerd moeten worden van deze subsidieregeling;
 8. De aanvraag bestaat uit een correct ingevuld inschrijfformulier, begroting en een ondertekende SamenDOOR! verklaring (zoals genoemd bij 5);
 9. De aanvrager dient aan het eind van het schooljaar 2019-2020 een schriftelijke evaluatie én een afrekening met bewijsstukken (zijnde facturen, bonnen, e.d.) in te leveren bij Pop in Limburg. Wanneer dit niet (correct) gebeurt, kan Pop in Limburg de bijdrage terugvorderen;
 10. De aanvrager is bereid aan een schriftelijk evaluatie mee te werken om op die manier succesverhalen en leerpunten te kunnen bundelen en beschikbaar te stellen;
 11. De aanvrager ontvangt na inlevering van de projectplannen, alvorens het plaatsvinden van de projecten 100% van de aangevraagde bijdrage van Pop in Limburg.
 12. De aanvrager of samenwerkende school dient 25% van de totale kosten per project zelf te financieren. Bijvoorbeeld: een project kost in totaal 1000,- euro, dan draagt de school/aanvrager zelf 250,- euro bij, enzovoorts;
 13. Cateringkosten zijn niet subsidiabel;
 14. Reguliere projecten / activiteiten van cultuurcentra en muziekscholen (die tot hun werkplan / activiteitenplan behorend) komen niet voor deze regeling in aanmerking;
 15. Dezelfde projecten / activiteiten die door een gemeente of de Provincie Limburg al op een andere manier worden gefinancierd dan genoemd onder 14 komen niet voor deze regeling in aanmerking. Hiertoe behoren ook projecten die mede mogelijk worden gemaakt met middelen uit de Motie Volkscultuur;
 16. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het bestuur van Pop in Limburg. Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling naar oordeel van de het bestuur van Pop in Limburg tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kan het bestuur van enige bepaling afwijken.

Criteria

 • Het project draagt bij aan de muzikale ontwikkeling van kinderen;
 • Het project past binnen de doorgaande lijn muziekonderwijs van de school;
 • Het project is een samenwerking tussen school en (pop)organisatie;
 • Het project kan een link leggen tussen wat er binnen school en buiten school gebeurt.

 

Aanvraagprocedure

Uw aanvraag begint met het invullen van het aanvraagformulier per project en het opstellen van een financiële onderbouwing (begroting). Ook dient u de bovengenoemde verklaring met alle partijen (poporganisatie en scholen) te ondertekenen. Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren mét begroting én verklaring worden in behandeling genomen. Uw aanvraag dient uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de aanvang van uw project bij ons in bezit te zijn. Wij nemen uw aanvraag vervolgens in behandeling en zullen u binnen 3 weken berichten. Het kan zijn dat u eerst feedback krijgt en enkele zaken nog zal moeten aanpassen. Bij een positief bericht ontvangt u de toekenning en het evaluatieformulier. Zodra uw project beëindigd is, dient u ons binnen maximaal twee maanden de afrekening te sturen inclusief het ingevulde evaluatieformulier en afrekening (realisatiebegroting en kopieën van de betaalde facturen). Zodra het project daadwerkelijk is afgerond en wij alle stukken naar behoren hebben ontvangen, zullen wij u het toegekende bedrag spoedig overmaken.

Uw volledige aanvraag kunt u gescand per e-mail versturen naar: jesse@popinlimburg.nl

Looptijd:

De regeling Stimuleringsregeling samenwerking Limburgse popsector met Onderwijs schooljaar 2019-2020 gaat van start op 1 januari 2020. U kunt uw aanvragen indienen tot 30 april 2020.

Vragen? Voor meer informatie over de procedurele kant van deze regeling kunt u contact opnemen met Jesse Deledda (jesse@popinlimburg.nl / +31(0)46 202 1360 )

DOOR! heeft deze regeling met zorg samengesteld. Mocht echter gedurende de looptijd van de regeling blijken dat een bijstelling van de regeling noodzakelijk is, houdt DOOR! zich het recht voor om dit te doen.